Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji do Projektu oraz zasady wsparcia, którego możemy udzielić w ramach realizacji Projektu.

Komunikat z dnia 28 czerwca 2024r.

W związku z wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027, Operator informuje, że od dnia 28 czerwca 2024r. nie wymaga zaświadczenia z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO.

Wraz z dokumentami zgłoszeniowymi należy załączyć:

– aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek

– aktualne zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

– sprawozdanie finansowe/PITy za 3 ostatnie zamknięte okresy referencyjne wnioskodawcy oraz podmiotów powiązanych

– INF1/DOK1 z PFRON (jeżeli dotyczy).

#FunduszeUE

#Fundusze Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

#FunduszeEurpejskie

Nabór otwarty

Zapraszamy do udziału w Projekcie. Nabór rozpoczął się i będzie trwał do wyczerpania środków.

Uwaga aktualizacja Regulaminu Projektu

W piątek 1 marca 2024r. nastąpiła aktualizacja Regulaminu Projektu. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Uwaga zmiana dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty rekrutacyjne zostały zmienione 20.02.2024. Prosimy o zapoznanie się z nimi i składanie aktualnej, obowiązującej wersji do Operatora

Etapy rekrutacji

Zgłoś się do nas. Zapoznaj się z Regulaminem Projektu. Wypełnij wymagane dokumenty związane z dofinansowaniem usług! Pomogą Ci w tym pracownicy OPERATORA. Przeanalizujemy Twoje potrzeby rozwojowe i pomożemy dobrać odpowiednią usługę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Załóż profil na portalu Baza Usług Rozwojowych, wybierz usługę dla swojej firmy i pracowników.

Weryfikacja kwalifikowalności i możliwości udzielenia wsparcia finansowego, w tym udzielanie pomocy de minimis/pomocy publicznej. Wyliczenie wysokości wymaganego wkładu własnego Przedsiębiorcy oraz określenie intensywności pomocy publicznej.

Przyznanie wsparcia. Do istniejącego w BUR profilu Twojej firmy przypiszemy numer ID wsparcia, uprawniający do zapisu na usługę rozwojową z możliwością dofinansowania.

Dokumenty do pobrania

Do kogo skierowany jest projekt

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) i ich pracowników spełniających jedną z przesłanek:

  • MŚP posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzą działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia, zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia lub
  • MŚP posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i odprowadzają podatki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia, zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia.