Adaptacja – usługi rozwojowe dla MŚP

Nr umowy FEWM.07.05-IZ.00-0003/23-00 z dn. 22.12.2023r.

O projekcie

„Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o. – Lider oraz  Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych – Partner uzyskali dotację z Unii Europejskiej  na realizację projektu pt.  Adaptacja – Usługi rozwojowe dla MŚP.

Nr umowy FEWM.07.05-IZ.00-0003/23-00 z dn. 22.12.2023r.

Środki dostępne są w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Priorytet 7 Rynek pracy, Działanie 7.5 Usługi rozwojowe.

Działania projektowe

Zadania/działania, które będą realizowane w projekcie:

Działania merytoryczne poza BUR

  • Doradztwo w określeniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw, diagnoza potrzeb edukacyjnych i kompetencyjnych.
  • Asysta w wyborze najlepszych usług w BUR.
  • Monitoring Usług Rozwojowych wraz z rozliczeniem.

Działania merytoryczne w BUR

  • Weryfikacja ceny, kwalifikacja i refundacja 3480 pojedynczych Usług Rozwojowych w ramach pomocy de minimis.

Do kogo skierowany jest projekt

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) i ich pracowników spełniających jedną z przesłanek:

  • MŚP posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzą działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia, zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia lub
  • MŚP posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i odprowadzają podatki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia, zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia.

Jak zgłosić się do projektu

Zapraszamy do udziału w Projekcie. Nabór rozpoczął się i będzie trwał do wyczerpania środków. Szczegóły dotyczące rekrutacji i niezbędne do zgłoszenia dokumenty znajdą Państwo na stronie Rekrutacja.

Cel projektu

Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji/kwalifikacji 1556 osób (spośród 1740 pracowników objętych wsparciem) z minimum 1030 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego, prowadzących działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim, poprzez doradztwo w zakresie Usług Rozwojowych, monitoring minimum 50% zaplanowanych Usług Rozwojowych oraz wsparcie przez udzielenie dofinansowania  w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Rezultaty projektu

W wyniku realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 1030 MŚP, w tym osoby prowadzące działalność  na własny rachunek oraz 1740 osób, które są pracownikami MŚP.

Wsparcie obejmie minimum 30 usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników świadczących lub planujących świadczyć usługi dla osób wymagających opieki długoterminowej oraz 348 pracowników MŚP objętych usługą rozwojową w zakresie kształtowania kompetencji i umiejętności niezbędnych do obsługi działań przedsiębiorstwa zgodnych z zasadami zielonej gospodarki, w tym o obiegu zamkniętym.

Efektem projektu będzie wzmocnienie potencjału konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników na rynku pracy.

Finansowanie projektu

Wartość projektu: 35 830 773,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 29 996 523,00 zł

Projekt  jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

mężczyzna w garniturze trzyma lupę, którą podświetla zawieszone w powietrzu ekrany

Aktualności

Uwaga.

Operator informuje, że 31 maja 2024r. (piątek) Biuro Projektu Adaptacja – usługi rozwojowe dla MŚP będzie nieczynne. #FunduszeUE #Fundusze Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur #FunduszeEurpejskie