Komunikat z dnia 7 maja 2024r.

W związku z wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027, Operator informuje, że od dnia 8 maja 2024r. wraz z dokumentami zgłoszeniowymi należy dostarczyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Ponadto do wniosku należy załączyć:

– aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek

– aktualne zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

– sprawozdanie finansowe/PITy za 3 ostatnie zamknięte okresy referencyjne wnioskodawcy oraz podmiotów powiązanych

– INF1/DOK1 z PFRON (jeżeli dotyczy)