Komunikat z dnia 28 czerwca 2024r.

W związku z wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027, Operator informuje, że od dnia 28 czerwca 2024r. nie wymaga zaświadczenia z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO.

Wraz z dokumentami zgłoszeniowymi należy załączyć:

– aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek

– aktualne zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

– sprawozdanie finansowe/PITy za 3 ostatnie zamknięte okresy referencyjne wnioskodawcy oraz podmiotów powiązanych

– INF1/DOK1 z PFRON (jeżeli dotyczy).

#FunduszeUE

#Fundusze Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

#FunduszeEurpejskie